Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Regulamin uroczystości i imprez organizowanych przez DDK "Żak"

REGULAMIN  UROCZYSTOŚCI I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOBRZYŃSKI DOM KULTURY „ ŻAK” NA KTÓRE OBOWIĄZUJE WSTĘP WOLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Regulamin  obowiązuje  w czasie trwania uroczystości i imprez organizowanych przez Dobrzyński Dom Kultury „Żak”.
2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania
uroczystości i imprez będą przebywać na terenie wyznaczonym przez DDK „Żak” jako teren imprezy/uroczystości.
3.Każda osoba przebywająca na tym terenie wyznaczonym przez DDK „Żak”jako teren odbywania uroczystości/ imprezy w czasie trwania uroczystości/ imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4.Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczestników uroczystości/ imprezy organizowanej przez DDK „Żak”oraz określenie zasad zachowania.
5. Dobrzyński Dom Kultury „Żak”zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie się pojawią, będą publikowane na na stronie BIP Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE TRWANIA UROCZYSTOŚCI/IMPREZY  ORGANIZOWANEJ PRZEZ DDK „ŻAK”:

1.Regulamin dotyczy uroczystości oraz imprez, które  mają  charakter  otwarty,  a  wstęp  na  nie  jest  wolny.

2.Osoby niepełnoletnie uczestniczą w uroczystości/imprezie wyłącznie pod opieką swojego rodzica lub  opiekuna  prawnego.  Instruktorzy, pracownicy DDK „Żak”organizują czas wolny uczestnikom, jednak nie pełnią roli opiekuńczej. Osoby  niepełnoletnie  uczestniczą  w  uroczystości/imprezie  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców, opiekunów).

3.Uczestnicy  uroczystości/ imprezy zobowiązani    zachowywać  się    w  sposób  niezagrażający bezpieczeństwu  własnemu oraz innych  uczestników,  a  w  szczególności przestrzegać  postanowień  Regulaminu  oraz  stosować  się  do  zaleceń   Organizatorów,   mających   na   celu   zapewnienie  
im bezpieczeństwa i porządku.

-uczestnicy  uroczystości/ imprezy zobowiązani zachować ostrożność na terenie imprezy,

-przestrzegać zasad zabawy ustalonych przez ORGANIZATORÓW,

 Na terenie wyznaczonym jako teren uroczystości/ imprezy zakazane jest:

a. spożywanie napojów alkoholowych a także przebywanie na terenie wyznaczonym przez organizatora jako teren imprezy/uroczystości w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, jeśli organizator imprezy nie przewidział stoisk prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie stosownych pozwoleń,

b. spożywanie środków odurzających oraz przebywanie na terenie wyznaczonym przez organizatora jako teren imprezy/uroczystości w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających,

d. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie uroczystości/ imprezy ,

e. rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia  lub bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystości/ imprezie ,
f. dotykanie  wszelkich  urządzeń  elektrycznych,

g.  wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów.

4.Organizator może utrwalać przebieg  uroczystości/ imprez dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie odbywania się uroczystości/ imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany   dla   celów   dokumentacyjnych,   sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

Uczestnicząc w wydarzeniu zgadza się m  Pan  /Pani  na  publikację  wizerunku  w  materiałach 
z  wydarzenia  na  stronach internetowych Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”, MiG Dobrzyń nad Wisłą oraz na portalu internetowym FB” . Wizerunek będzie rozpowszechniany na zasadzie art. 81 ust 2 pkt. 2 prawa prasowego ( jako część pewnej całości, krajobrazu, zgromadzenia ) oraz na podstawie art.6 ust1 lit f  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora przetwarzanie  wizerunku  w  celach  marketingu  bezpośredniego,  dotyczący wyłącznie  promocji  imprezy)  Administratorem  danych osobowych  jest organizator: Dobrzyński Dom Kultury "Żak", kontakt :
ddkzak@dobrzyn.pl tel 730-254-730
5.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

6.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności: 
a. wezwaniem uczestnika do opuszczenia terenu wyznaczonego jako teren uroczystości/ imprezy uroczystości/ imprezy ;

b. zgłoszenie niewłaściwego zachowania uczestnika imprezy służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji

7.W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  stosuje  się  obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego

8. Udział  w uroczystości/ imprezie jest  równoznaczny  z  akceptacją  przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

  9.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.                            

 

                                                                                                                                 ORGANIZATOR:

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanoiwicz
    data wytworzenia: 2023-12-01
  • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
    data publikacji: 2023-12-05 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-05 10:25:41