Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Regulamin zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez DDK "Żak"

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH
PRZEZ DOBRZYŃSKI DOM KULTURY „ŻAK”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć jest Dobrzyński Dom Kultury „Żak”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach dla dzieci
i młodzieży.

3. Udział w zajęciach organizowanych przez Dobrzyński Dom Kultury „Żak” jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie BIP Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

II. Organizacja zajęć oraz warunki uczestnictwa

1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów, których można dokonywać osobiście  u Organizatora w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”.

2. Grupa zajęciowa uruchamiana jest w przypadku zebrania minimalnej ilości uczestników, która jest ustalana odrębnie dla poszczególnych zajęć.

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z podziałem na grupy wiekowe.

4. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

5.W Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” odbywają się zajęcia bezpłatne oraz płatne. Wysokość opłat za zajęcia ustalana jest we wrześniu i obowiązuje przez cały rok artystyczny od września do czerwca lub podczas tworzenia nowej grupy zajęciowej w trakcie trwania roku artystycznego.

6. Wpłat za płatne zajęcia należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”: KDBS 91 9550 0003 2006 0040 1373 0001.
W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach wpłaty nie są zwracane.

7. Instruktorzy oraz pracownicy Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” nie przyjmują gotówkowych  wpłat od uczestników zajęć.

8.Opłaty pobierane za zajęcia/warsztaty pokrywają koszty organizacji zajęć: materiały, wynagrodzenia instruktorów i nie stanowią zarobku DDK „Żak”

9. Zajęcia mogą mieć charakter stały, zgodny z przyjętym harmonogramem lub warsztatowy odbywający się w sposób nieregularny.

10. Na warsztaty organizowane przez Dobrzyński Dom Kultury „Żak” obowiązują oddzielne zapisy oraz oświadczenia dla opiekunów.  

11. Próby do występów i uroczystości mogą odbywać się w sposób nieregularny, na podstawie indywidualnych uzgodnień z instruktorem.  

12. Rodzic/ opiekun prawny dziecka na pierwszych zajęciach  wypełnia oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach.

13. Rodzic/ prawny opiekun dziecka  w oświadczeniu wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach, a także na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikację wizerunku dziecka i publikację prac dziecka na stronach DDK „Żak”, a także w mediach społecznościowych DDK „Żak” w celu promowania działalności DDK „Żak”

14. Instruktor ponosi odpowiedzialność za dziecko tylko w trakcie prowadzonych zajęć/prób, za przyprowadzenie dziecka na zajęcia/warsztaty/próby oraz odbiór dziecka z zajęć/warsztatów/prób odpowiada rodzić.

-Wyjątek stanowią zajęcia ogólnorozwojowe podczas których instruktor organizuje czas
i czuwa nad przebiegiem zajęć, natomiast rodzic/opiekun uczestniczy w zajęciach razem z dzieckiem i sprawuje nad nim opiekę.

15. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Organizator ma prawo wyznaczyć innego instruktora w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.

 16. Organizator ma prawo do odwołania zajęć o czym uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony facebook DDK „Żak” lub jeśli będzie to możliwe osobiście/telefonicznie.

17. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z zajęć informując o tym Organizatora.

18.Instruktor ma prawo usunąć z listy uczestnika, który nie uczestniczy w zajęciach przez pełen miesiąc.

III Bezpieczeństwo

19. Zajęcia odbywają się wyłącznie w obecności instruktora.

20. Uczestnik zajęć musi postępować zgodnie z regulaminem, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń instruktorów.

21. Opiekunowie nie mogą przebywać w sali podczas zajęć, wyjątek stanowią zajęcia ogólnorozwojowe, w trakcie których opiekunowie sprawują opiekę nad dzieckiem, a instruktor jedynie organizuje czas uczestnikom zajęć.

22. Instruktor ma prawo usunąć z zajęć uczestnika, który zachowuje się niezgodnie z regulaminem oraz zagraża bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.

23. Instruktorzy mają prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, nieprzestrzegania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa przez uczestnika.

25. Osoby, które w czasie zajęć źle się poczują, zobowiązane są natychmiast powiadomić
o tym instruktora.

26. Zabronione jest używanie rekwizytów, przedmiotów wykorzystywanych na zajęciach w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

27. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć odpowiedzialność finansową w pełni ponosi opiekun prawny uczestnika zajęć.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni.

29. Na zajęciach organizowanych przez firmy zewnętrzne, które korzystają z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” na podstawie odrębnych umów  zawartych pomiędzy firmą a DDK „Żak” np. szkoły tańca, obowiązują regulaminy oraz oświadczenia uczestnictwa w zajęciach/warsztatach stosowane przez  firmy zewnętrzne.

III Postanowienia końcowe

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanoiwicz
    data wytworzenia: 2023-12-01
  • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
    data publikacji: 2023-12-05 10:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-05 10:28:36