Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Statut Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak’" (DDK Żak)

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r.

Rozdział I - Postanowienie ogólne

§ 1

 1. Dobrzyński Dom Kultury ŻAK  w Dobrzyniu nad Wisłą, zwany w dalszej treści niniejszego statutu Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury.
 2. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

§ 2

 1. Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Dz 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Dz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
  • niniejszego statutu.

§ 3

 1. Organizatorem Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
 3. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Dom Kultury posługuje się pieczęcią podłużną ,zawierającą w swej treści nazwę ,,Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą ‘’i adres.

§ 4

 1. Siedziba Domu Kultury mieści się w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej
 2. Terenem działania Domu Kultury jest terytorium Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Rozdział II - Cele i zadania Domu

§ 5

Dom Kultury służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa miasta i gminy oraz uczestniczy w upowszechniany wiedzy i kultury.

§ 6

 1. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest:
  • pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze współtworzenie jej wartości,
  • podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

§ 7

 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb  kulturalnych,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, itp.  o zasięgu ponadgminnym
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Dom Kultury realizuje poprzez:
  • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • tworzenie różnorodnych for, edukacji i aktywności kulturalnej i wychowania poprzez sztukę.
  • organizowanie form działalności  kulturalnej w ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi,  organizacjami  społecznymi, sportowymi, kombatanckimi, a także parafią,
  • współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami upowszechniania kultury,
  • inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,
  • Dom Kultury posiada obiekty służące spotkaniom mieszkańców,
  • prowadzi działania na rzecz ochrony zabytków.

Rozdział III - Organizacja Domu Kultury

§ 8

 1. Domem Kultury kieruje Dyrektor, który reprezentuje Dom Kultury  na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 9

 1. W Domu Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej  oraz obsługi.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników sprawuje Dyrektor Domu Kultury.
 3. Dyrektor i pracownicy Domu Kultury powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie  do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 10

Szczegółową organizacje wewnętrzną Domu Kultury Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Dobrzyńskiego Domu Kultury "ŻAK", w trybie ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział IV - Gospodarka finansowa Domu Kultury

§ 11

Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się efektywnością ich wykorzystania.

§ 12

 1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Domu
 2. Plan działalności Domu Kultury ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

§ 13

Przychodami Domu Kultury Są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki  otrzymane od osób fizycznych,  prawnych oraz innych źródeł.

Rozdział V - Nadzór nad Ośrodkiem

§14

 1. Nadzór nad Domem Kultury sprawuje organizator.
 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Domu Kultury.
 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  • realizację zadań statutowych,
  • gospodarkę finansową

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 15

W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
  data wytworzenia: 2007-11-12
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2021-02-05 13:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Lejmanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-05 14:07:10