Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/ 2022

z dnia 01.12.2022r.

Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie nadania nowego regulaminu korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

Na podstawie Statutu Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” oraz Regulaminu organizacyjnego Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” zarz

Ustalam Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą.

§1

Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednocześnie dotychczasowy regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” przestaje obowiązywać.

§2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanoiwicz
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-12-07 11:03

Zarządzenie Nr 1/2019

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 24.10.2019r.

 
w sprawie regulacji dotyczących wymiaru czasu pracy
w Dobrzyńskim Domu Kultury "Żak"

Na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art.26 oraz Regulaminu organizacyjnego Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Zarządza się, co następuje:

§1

Dobrzyński Dom Kultury "Żak" działa zgodnie z harmonogramem planowanych imprez, w dniach od poniedziałku do niedzieli.
§2

Harmonogram pracy pracowników instytucji ustalany jest zgodnie z kalendarzem uroczystości i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Dobrzyński Dom Kultury "Żak" i ustalany jest  zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art.26.

§3

Pracownicy gospodarczy oraz osoby sprzątające, odbierają godziny wypracowane w soboty
i niedziele w środę w tygodniu następującym po przepracowanym dodatkowym dniu.

W przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych przekraczających jednodniowy wymiar czasu pracy danego pracownika, godziny te odbierane są w tygodniu następującym po przepracowaniu dodatkowych godzin po zatwierdzeniu przez Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-12-07 11:11

Zarządzenie Nr 1/2023

 

 

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

z dnia 27.01.2023

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

§ 1

Na podstawie art. 26 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych według stanu na dzień  10.02.2023 w terminie od 30.01.2023
do 28.02.2023.

 

§ 2

1. Do komisji inwentaryzacyjnej powołuję następujące osoby:

-        Agnieszka Białoskórska – przewodniczący,

-        Jolanta Stankiewicz – członek,

-        Agata Marchlewska – członek.

§ 3

1. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do pobrania od osób odpowiedzialnych materialnie oświadczeń wstępnych i końcowych.

2. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do pobrania arkuszy spisowych.

3. Arkusze spisowe będą wydane przez głównego księgowego Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

 

§ 4

1.      Zobowiązuję osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się dnia 30.01.2023  w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”

2.      Zobowiązuję przewodniczącego komisji i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przedinwentaryzacyjego.

 

§ 5

1.      Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2.      Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej są odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.      Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez komisję inwentaryzacyjną.

 

4.      Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

 

 

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2023-01-27 15:26

Zarządzenie Nr 2/2023

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 27.01.2023

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

Agnieszka Białoskórska - przewodniczący komisji,

Jolanta Stankiewicz - członek komisji,

Agata Marchlewska - członek komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

-          dopilnowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji zgodnie z harmonogramem,

-          wydawanie arkuszy spisowych oraz ich odbiór za pokwitowaniem,

-          ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie wniosków w sprawie ich rozliczenia,

-          sporządzenie protokołu Przewodniczącego Komisji z przebiegu inwentaryzacji.

 

§ 3

2. Komisja działać będzie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do czasu zrealizowania zadania, do którego została powołana.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzya Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2023-01-27 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 15:27:52