Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Regulamin korzystania z sal DDK "Żak"

Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z sal położonych w DDK „Żak” w budynku przy ul. Szkolnej 2.
 2. Sale są obiektem użyteczności publicznej i służą celom upowszechniania kultury.
 3. Sale są otwarte zgodnie z harmonogramem zajęć i imprez DDK „Żak”.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 5. DDK „Żak”- Dobrzyński Dom Kultury „Żak”
 6. Sala-sala w której odbywają się zajęcia i inne spotkania czy imprezy
 7. Obiekt- budynek DDK „Żak”
 8. Organizator zewnętrzny- osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę
 9. Impreza-każda forma działań w Sali (np. spotkania, odczyty)
 10. Zajęcia – zajęcia artystyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 11. Z sal mogą korzystać nieodpłatnie sekcje, koła zainteresowań pod nadzorem instruktora, opiekuna DDK „Żak”.
 12. Dzieci i młodzież mogą korzystać z sal pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
 13. DDK „Żak” nie zapewnia osobom (poza osobami biorącymi udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez DDK „Żak”) korzystających z sal jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób biorących udział w imprezach. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy.
 14. Sale Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” nie są udostępniane ani wynajmowane osobom fizycznym na imprezy okolicznościowe.
 15. Sale Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” mogą być udostępniane (stowarzyszeniom, grupom społecznym działającym na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a także instytucjom i prywatnym firmom, których działalność zgodna jest z zadaniami Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”).
 16. Udostępnienie sal organizatorowi zewnętrznemu może następować na podstawie odrębnej umowy zawartej z dyrektorem DDK „Żak”.
 17. Prowadzący zajęcia, imprezę odpowiada za stan czystości i porządku w salach po każdych zajęciach, imprezie.
 18. Klucze do sal mogą pobierać osoby upoważnione, potwierdzając pobranie i zdanie podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w salach.
 19. DDK „Żak” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie sal przedmioty wartościowe, dokumenty, pieniądze.

Zasady korzystania z sal DDK „Żak”

 1. Kto przebywa w DDK „Żak” powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z sal jest:
  1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia Sali,
  2. utrzymanie czystości i porządku w salach wraz z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi,
  3. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników DDK „Żak”
  4. zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie,
  5. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, ewakuacyjnych, porządkowych,
  6. o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić dyrektora DDK „Żak”.

Na terenie DDK „Żak” obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania osób postronnych w czasie prowadzenia zajęć, bez zgody prowadzącego,
 2. Wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających,
 3. Spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju innych środków odurzających, palenia tytoniu,
 4. Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla osób nieupoważnionych,
 5. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 6. Stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
 7. Używania jakichkolwiek źródeł ognia,
 8. Niszczenie wyposażenia i urządzeń DDK „Żak”,
 9. Zaśmiecania obiektu i terenu przyległego,
 10. Pisania na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach,
 11. Wprowadzania zwierząt,
 12. Sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych, przeprowadzania zebrań i spotkań bez zgody dyrektora DDK „Żak”.

Obowiązki organizatora imprez

Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

 1. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy oraz po jej zakończeniu.
 2. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren sal przedmioty wymienione w pkt 9.
 3. Usuwanie z terenu obiektu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia.
 4. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieganie niszczeniu mienia.
 5. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal.
 6. Niezwłoczne poinformowanie dyrektora DDK „Żak” o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 7. Pokrycie wszelkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
 8. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 9. Zabrania się wnoszenia do sal następujących przedmiotów:
 10. Broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
 11. Materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, fajerwerków, świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych , materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 12. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
 13. Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 14. Przedmiotów, materiałów i urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z sal,
 15. Napojów alkoholowych.

 Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń w salach DDK „Żak”

 1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w salach zobowiązani są do używania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami ppoż. i bhp.
 2. DDK „Żak” nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń nie stanowiących jego własności.
 3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, wyposażenia należy natychmiast powiadomić pracownika DDK „Żak”.

Postanowienia ogólne

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z DDK Żak, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie DDK „Żak” ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 3. Pracownicy DDK „Żak” mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sal.
 4. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w DDK „Żak” zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 5. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sal należy kierować do dyrektora DDK „Żak”, tel. +48 54 253 05 42.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2023-12-05 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-05 10:33:54