Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Regulamin organizacyjny Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr13 z 2001 roku poz.123 z późn. zm.)
  • Uchwały Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” oraz uchwalenia jej statusu
 2. Regulamin organizacyjny Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą określa jej organizację wewnętrzną oraz główne zadania DDK i zakresy obowiązków zatrudnionych pracowników.
 3. Regulamin organizacyjny Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” nadawany jest przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.
 4. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o Domu Kultury, należy przez to rozumieć Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK”.

II. ORGANIZACJA DOMU KULTURY

 1. Działalnością Domu Kultury kieruje dyrektor ,który reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. W sprawach finansowo-księgowych i gospodarczych Domu Kultury, dyrektor współpracuje z głównym księgowym.
 3. Oświadczenia w imieniu Domu Kultury w zakresie jej praw, obowiązków, spraw finansowych innych zobowiązań tego typu składają dyrektor i główny księgowy, a w razie ich nieobecności osoby przez nich upoważnione.
 4. Dom Kultury realizuje swoje zadania statusowe w następujących działach i formach organizacyjnych:
  • Dyrektor
  • Główny Księgowy
  • Instruktorzy
  • Pracownicy obsługi

III. PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁÓW DOMU KULTURY I OBOWIĄZKI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Dyrektor

 1. Dyrektora Domu Kultury powołuje odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Do podstawowych obowiązków dyrektora Domu Kultury należą:
  • Zabezpieczenie zadań statusowych Domu Kultury w zakresie spraw związanych z realizacją:
   • Celów i zadań Domu Kultury
   • Organizacji Domu Kultury
   • Mienia Domu Kultury
   • Gospodarki finansowo-rzeczowej Domu Kultury
  • Inspirowanie, programowanie i nadzorowanie kierunków działania Domu Kultury, w szczególności w zakresie:
  • Rozpoznawanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
  • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • Popularyzowanie wizerunku gminy przez udział w konkursach , przeglądach , festiwalach. Wystawach O zasięgu ponad gminnym
  • Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych
  • Prowadzenie właściwej polityki kadrowej
  • Rozwoju bazy materialnej i technicznej
  • Zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieny pracy i socjalno- bytowych
  • Organizowanie różnorodnych form działalności oświatowo-kulturowej
  • Współpracy z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
  • Nadzór, kontrola i ocena pracy pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

KSIĘGOWOŚĆ – porozumienie w sprawie przystąpienia do wspólnej obsługi zawarte pomiędzy Zespołem obsługi Szkół z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą 87-610, ul. Szkolna 1. Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Główny Księgowy

 1. Główny księgowy Domu Kultury jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej, prowadzonej na zasadzie określonych dla instytucji kultury.
 2. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
  • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w tym przygotowania dokumentów do dekretacji, dekretacja, ewidencja księgowa, sporządzenie zestawień obrotów i sald analitycznych, prowadzenie kontrolek sald bankowych.
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  • Przygotowanie projektu planów finansowych, rachunku zysku i strat, informacji, bilansów.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i opisowych.
  • Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji.
  • Sporządzanie list wynagrodzeń, oraz prowadzenie ewidencji wpłat.
  • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych w używaniu.
  • Rozliczanie delegacji służbowych.

Zakres obowiązków instruktora ds. promocji, animacji kultury i organizacji imprez:

Do zadań i obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku należą:

 1. Udział w pracach projektowo-operacyjnych dotyczących kalendarza imprez kulturalnych i innych wydarzeń artystycznych.
 2. Koordynacja planów i projektów poszczególnych sekcji w tych: zespołów działających przy Domu Kultury.
 3. Bezpośredni udział w zdarzeniach kulturalnych i artystycznych.
 4. Promocja i upowszechnienie wszelkich wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
 5. Wspomaganie Dyrektora w działalności merytorycznej , wnoszenie nowych inicjatyw i pomysłów w kwestiach upowszechnienia i rozwoju kultury w mieście i gminie.
 6. Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych związanych ze statutową działalnością.
 7. Sporządzanie wniosków celem których jest pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację imprez (Ministra Kultury i Sztuki ,wojewódzkich i powiatowych).
 8. Prowadzenie dokumentacji działalności merytorycznej placówki (dziennik placówki, fotokronika, wycinki prasowe, plakaty, itp.
 9. Przekazywanie informacji mediom o planowanych imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych.
 10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 11. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów BHP.
 12. Wymiar czasu pracy zgodny z K.P. jednakże może być nienormowany czasowo w związku z realizacją imprez
 13. Wykonywanie poleceń przełożonego.
 14. Współpraca z Działem ds. Promocji przy UMiG w Dobrzyniu nad Wisłą.

Pracownicy obsługi: utrzymanie czystości porządku na terenie Domu Kultury.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Domu Kultury dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2008-05-08
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-11-07 14:21

Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z sal położonych w DDK „Żak” w budynku przy ul. Szkolnej 2.
 2. Sale są obiektem użyteczności publicznej i służą celom upowszechniania kultury.
 3. Sale są otwarte zgodnie z harmonogramem zajęć i imprez DDK „Żak”.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 5. DDK „Żak”- Dobrzyński Dom Kultury „Żak”
 6. Sala-sala w której odbywają się zajęcia i inne spotkania czy imprezy
 7. Obiekt- budynek DDK „Żak”
 8. Organizator zewnętrzny- osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę
 9. Impreza-każda forma działań w Sali (np. spotkania, odczyty)
 10. Zajęcia – zajęcia artystyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 11. Z sal mogą korzystać nieodpłatnie sekcje, koła zainteresowań pod nadzorem instruktora, opiekuna DDK „Żak”.
 12. Dzieci i młodzież mogą korzystać z sal pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
 13. DDK „Żak” nie zapewnia osobom (poza osobami biorącymi udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez DDK „Żak”) korzystających z sal jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób biorących udział w imprezach. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy.
 14. Sale Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” nie są udostępniane ani wynajmowane osobom fizycznym na imprezy okolicznościowe.
 15. Sale Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” mogą być udostępniane (stowarzyszeniom, grupom społecznym działającym na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a także instytucjom i prywatnym firmom, których działalność zgodna jest z zadaniami Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”).
 16. Udostępnienie sal organizatorowi zewnętrznemu może następować na podstawie odrębnej umowy zawartej z dyrektorem DDK „Żak”.
 17. Prowadzący zajęcia, imprezę odpowiada za stan czystości i porządku w salach po każdych zajęciach, imprezie.
 18. Klucze do sal mogą pobierać osoby upoważnione, potwierdzając pobranie i zdanie podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w salach.
 19. DDK „Żak” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie sal przedmioty wartościowe, dokumenty, pieniądze.

Zasady korzystania z sal DDK „Żak”

 1. Kto przebywa w DDK „Żak” powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z sal jest:
  1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia Sali,
  2. utrzymanie czystości i porządku w salach wraz z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi,
  3. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników DDK „Żak”
  4. zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie,
  5. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, ewakuacyjnych, porządkowych,
  6. o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić dyrektora DDK „Żak”.

Na terenie DDK „Żak” obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania osób postronnych w czasie prowadzenia zajęć, bez zgody prowadzącego,
 2. Wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających,
 3. Spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju innych środków odurzających, palenia tytoniu,
 4. Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla osób nieupoważnionych,
 5. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 6. Stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
 7. Używania jakichkolwiek źródeł ognia,
 8. Niszczenie wyposażenia i urządzeń DDK „Żak”,
 9. Zaśmiecania obiektu i terenu przyległego,
 10. Pisania na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach,
 11. Wprowadzania zwierząt,
 12. Sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych, przeprowadzania zebrań i spotkań bez zgody dyrektora DDK „Żak”.

Obowiązki organizatora imprez

Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

 1. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy oraz po jej zakończeniu.
 2. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren sal przedmioty wymienione w pkt 9.
 3. Usuwanie z terenu obiektu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia.
 4. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieganie niszczeniu mienia.
 5. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal.
 6. Niezwłoczne poinformowanie dyrektora DDK „Żak” o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 7. Pokrycie wszelkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
 8. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 9. Zabrania się wnoszenia do sal następujących przedmiotów:
 10. Broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
 11. Materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, fajerwerków, świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych , materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 12. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia,
 13. Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 14. Przedmiotów, materiałów i urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z sal,
 15. Napojów alkoholowych.

 Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń w salach DDK „Żak”

 1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w salach zobowiązani są do używania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami ppoż. i bhp.
 2. DDK „Żak” nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń nie stanowiących jego własności.
 3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, wyposażenia należy natychmiast powiadomić pracownika DDK „Żak”.

Postanowienia ogólne

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z DDK Żak, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie DDK „Żak” ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 3. Pracownicy DDK „Żak” mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sal.
 4. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w DDK „Żak” zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 5. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sal należy kierować do dyrektora DDK „Żak”, tel. +48 54 253 05 42.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzya Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-12-07 11:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Lejmanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 11:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-07 11:28:36