Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Uchwała Nr X/70/07

Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku

W sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - ,,Dobrzyński Dom Kultury Żak‘’

 Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art.9 ust 1 i art.18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 , art.. 11 , art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13 poz.132 z późn. zm.).

Uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą ,,Dobrzyński Dom Kultury Żak ‘’ zwana dalej Domem Kultury.
 2. Dom Kultury może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2

Siedzibą Domu Kultury jest: Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Szczegółowy zakres działania określa statut Domu Kultury .

§ 4

 1. Burmistrz Dobrzynia nad Wisłą odda Domowi w użycie części budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność gminy , działka ewidencyjna nr 694, 695 przy ul. Szkolnej 2 , z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.
 2. Składniki majątku ruchomego przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5

 1. Działalność Domu Kultury będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu gminy.
 2. Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności , dotacji z budżetu państwa , wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 6

Nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
  data wytworzenia: 2007-11-12
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2021-02-05 13:58
 • zmodyfikował: Katarzyna Lejmanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2740
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-05 14:08:44