Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Uchwała Nr X/70/07

Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku

 

W sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - ,,Dobrzyński Dom Kultury Żak ‘’

 

     Na podstawie art. 7 ust 1 pkt  9 art.9 ust 1 i art.18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 , art.. 11 , art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13 poz.132 z późn. zm.).

 

Uchwala się , co następuje:

§1

1.Tworzy się gminną jednostkę  organizacyjną w formie samorządowej instytucji  kultury pod nazwą ,,Dobrzyński  Dom Kultury Żak ‘’ zwana  dalej Domem Kultury.

2.Dom Kultury może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§2

1.Siedzibą Domu Kultury jest :

  1. Szkolna 2 , 87-610 Dobrzyń nad Wisłą .

§3

Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Szczegółowy zakres działania określa statut Domu Kultury .

§4

1.Burmistrz Dobrzynia nad Wisłą odda Domowi w użycie części budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność gminy ,  działka ewidencyjna nr 694, 695 przy ul. Szkolnej 2 , z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

2.Składniki majątku ruchomego przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.

§5

1.Działalność Domu Kultury będzie  finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu gminy.

2.Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności , dotacji  z budżetu państwa , wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§6

Nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
    data wytworzenia: 2007-11-12
  • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
    data publikacji: 2021-02-05 13:58
  • zmodyfikował: Katarzyna Lejmanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1401
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-05 14:08:44